Sprawność ogólna i specjalna 12 i 13-letnich siatkarek z klubu sportowego „Culmen” Chełmno = The efficiency of the general and special 12 and 13-year-old women's cev with sports club "Culmen" Chełmno

Agnieszka Śniegowska, Marek Napierała, Mirosława Cieślicka, Radosław Muszkieta, Walery Zukow

Abstract


Streszczenie Celem niniejszej badań było uzyskanie informacji na temat sprawności ogólnej i specjalnej siatkarek w wieku 13 i 13 lat z klubu „Culmen” Chełmno. Badania przeprowadzono wśród 33 dziewcząt w wieku 12 i 13 lat. Pomiar masy ciała dokonywano za pomocą wagi lekarskiej wyposażonej również w miarę, do pomiaru wysokości ciała wykorzystano antropometr. Typ budowy ciała wszystkich badanych przeprowadzono według typologii E. Kretschmera i wykorzystując klucz E. Curtiusa. Do oceny sprawności ogólnej wybrano próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej ICSPFT (International Committee on the Standarization of Physical Fitness Test). Sprawność specjalną badanych dziewcząt sprawdzono za pomocą testu sprawności fizycznej specjalnej J. Uzarowicza. Wyniki badań upoważniają do wyciągnięcia następujących wniosków: 1. Dziewczęta w wieku 13 lat osiągają wyższy poziom wysokości i masy ciała, aniżeli dziewczęta w wieku 12lat. 2. Wysoki poziom rozwoju motorycznego u trenujących dziewcząt. 3. Dziewczęta w wieku 12 lat osiągają lepsze wyniki w skoczności i gibkości. 4. Dziewczęta w wieku 13 lat uzyskują lepsze rezultaty w wytrzymałości, szybkości oraz sile. 5. W sprawności specjalnej lepszymi wynikami wykazywały się dziewczęta w wieku 13 lat. 6. Budowa atletyczna i leptosomatyczna pozwala na osiąganie lepszych wyników w sporcie. 7. U osób trenujących wykonanie zagrywki sposobem górnym jest łatwiejsze niż sposobem dolnym.Summary The purpose of this study was to obtain information on the overall performance and a special women's CEV at the age of 13, and 13 years with the Club "Culmen" Chełmno. The research was conducted among the 33 girls aged 12 and 13 years old. the measurement of body weight were made using medical weight equipped also, to measure the height of the body uses antropometr. The type of physique all test was performed according to the typology of e. Kretschmer and utilizing key e. Curtius. To assess the efficiency of the overall sample was selected from the International Physical fitness test ICSPFT (International Committee on the Standarization of Physical Fitness Test). A special performance of girls examined by using physical fitness test a special J. Uzarowicz. Test results entitle to draw the following conclusions: 1. the girls at the age of 13 years to achieve a higher level of height and weight, than girls at the age of 12 years. A high level of development of motor impairment on training girls. Girls as young as 12 years to achieve better results in jumping and flexibility. Girls aged 13 years obtain better results in strength, speed, and strength. In the special performance better results showed the girls at the age of 13 years. Construction of the athletic and leptosomatic allows you to achieve better results in the sport. In those high-performance tricks way top is easier than way.

Keywords


sprawność ogólna, sprawność specjalna, siatkówka, efficiency, the efficiency of the special, volleyball.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Journal of Health Sciences ISSN 1429-9623.

Public Knowledge Project

 


 

Universal Impact Factor {UIF}

Scientifically derived Journal Impact Factor

Our Journal of Health Sciences has selected for providing Universal Impact Factor.

Journal of Health Sciences
Publisher : Radomska Szkoła Wyższa in Radom, Poland
ISSN (E) : 1429-9623
ISSN (P) : 2300-665X
Current Status :: Master

Universal Impact Factor (This is not JCR IF, or is not Scopus IF)

for year 2012 is = 1.78

http://uifactor.org/SearchJournal.aspx?q=1429-9623

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation.

Part B item 1089 (31.12.2014).

 

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation.

Part B item 1107 (17.12.2013).

 

The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation.

Part B item 683 (21.12.2012).

Part B item 667 (17.09.2012).

eLIBRARY.RU - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

Russian Science Citation Index

BASE Logo

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

IC Value 2014:                           88.36

 

IC Value 20137.32
IC Value 20126.41
IC Value 2011 5.48The journal is indexed in:
InnoSpace - SJIF Scientific Journal Impact Factor

SJIF  2012: 3.83

logo PBN

ARIANTA

POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

 

Główna Biblioteka LekarskaGłówna Biblioteka Lekarska
Czasopisma pełnotekstowe w bazach GBL

http://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/4915?SearchType=0&Find=journal+of+health+sciences&GetResourcesBy=QuickSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&radioButtonChanged=

http://www.journals.tmkarpinski.com/public/site/images/tomekk/drji_332

 

POPULAR ARTICLES»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
28426 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
15489 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
14034 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
13231 views since: 2011-08-21
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
6339 views since: 2012-01-30
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
6043 views since: 2013-02-24
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
5752 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
5224 views since: 2012-05-02
»INCIDENCE OF NEUROGENIC HETEROTOPIC OSSIFICATIONS IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DEFICITS
3429 views since: 2012-05-17
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
3414 views since: 2013-06-06